Program Expedia Rewards ("Program") ditawarkan kepada pelanggan Expedia.com.my atas budi bicara mutlak Expedia, Inc., dan hanya dibuka kepada individu yang telah mencapai umur sah di wilayah mastautin masing-masing, mempunyai alamat e-mel yang sah, dan telah mendaftar dalam Program ("Ahli"). Ahli boleh memperoleh Expedia Rewards mata ("Expedia Rewards mata" atau "Mata") dengan menyertai Program untuk menempah dan melengkapkan perjalanan yang layak melalui Expedia.com.my dan menebus Mata yang tersedia untuk ganjaran perjalanan tertentu, tertakluk kepada Terma dan Syarat serta ketersediaan perjalanan dan item ganjaran yang layak. Bagi memperoleh Expedia Rewards mata, perjalanan yang layak mesti dilengkapkan. Perkara ini bermaksud bahawa anda atau pengembara lain menempah pada jadual perjalanan menggunakan akaun ganjaran anda ("Akaun"), mesti menginap di hotel yang ditempah, menaiki kapal mengikut jadual perjalanan penerbangan yang ditempah, atau menggunakan tiket atau kupon untuk acara/aktiviti yang anda tempah dan bayar. Istilah "anda" dalam keseluruhan Terma dan Syarat ini merujuk pada mana-mana Ahli dan mana-mana pelanggan yang layak untuk menyertai Program.

Keahlian dalam Expedia Rewards akan terbatal jika dilarang oleh undang-undang di wilayah atau negara kediaman Ahli dan tertakluk pada perubahan yang perlu bagi mematuhi undang-undang atau peraturan tersebut.

Expedia atas budi bicara mutlaknya mungkin mengubah suai mana-mana Terma dan Syarat yang mentadbir Program ini—termasuk, tetapi tidak terhad kepada syarat keahlian, peraturan untuk memperoleh dan menebus Expedia Rewards mata termasuk kadar yang Expedia Rewards mata boleh diperoleh atau ditebus, dasar tamat tempoh untuk Mata, Program Status Elite, dan produk serta perkhidmatan yang Mata boleh diperoleh dan ditebus—pada bila-bila masa, walaupun perubahan ini mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan apa-apa Mata atau manfaat yang telah anda peroleh. Jika Terma dan Syarat ini diubah suai, kami akan memberikan notis kepada anda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pindaan berkuat kuasa melalui e-mel kepada alamat e-mel anda yang diberikan kepada kami ("Notis Variasi") dan dengan menghantar terma dan syarat yang dipinda secara dalam talian. Anda boleh menolak pindaan dan menarik balik, atau membatalkan penyertaan anda dalam Program tanpa kos, penalti, atau indemniti pembatalan, dengan menghantar notis kepada kami supaya ia dilaksanakan tidak lebih daripada 30 hari selepas anda menerima Notis Variasi.

Expedia berhak atas budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan mana-mana Ahli Expedia Rewards yang didapati oleh Expedia bahawa Ahli mengubah operasi Program atau bertindak menyalahi Terma & Syarat ini atau dengan cara yang palsu atau mengabui mata. Apa-apa percubaan oleh mana-mana Ahli Expedia Rewards untuk menjejaskan pengendalian sah Program mungkin merupakan pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan jika percubaan tersebut dilakukan, Expedia berhak untuk mendapatkan tuntutan daripada mana-mana individu tersebut sehingga tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Kegagalan penguatkuasaan mana-mana Terma & Syarat ini oleh pihak Expedia tidak akan membentuk penetepian bagi peruntukan itu. Expedia tidak membuat apa-apa jenis jaminan, waranti, atau representasi berkenaan Program.

Sehingga tahap yang dibenarkan di bawah undang-undang berkaitan, anda bersetuju untuk melepaskan Expedia dan anggota gabungannya dan rakan kongsi daripada semua liabiliti berkenaan dengan perolehan, penebusan, dan penggunaan mata Expedia Rewards, termasuk apa-apa ganjaran yang mungkin hilang, dicuri atau dimusnahkan selepas diterima. Pembekal Expedia tidak berkenaan dengan atau bertanggungjawab untuk pentadbiran Program Expedia Rewards dengan apa-apa cara.

Program tiada tarikh penamatan yang dipratentukan dan mungkin diteruskan sehingga masa yang Expedia membuat keputusan untuk menamatkan Program. Expedia mungkin menamatkan Program pada bila-bila masa. Semasa penamatan, anda akan mempunyai tempoh (90) hari daripada tarikh penamatan Program diumumkan untuk menggunakan baki mata Expedia Rewards yang tersedia dalam Akaun anda. Selepas tarikh tersebut, apa-apa Mata akan terbatal tanpa pampasan.

Tertakluk pada terma berkaitan Notis Variasi seperti yang ditetapkan di atas, penyertaan anda dalam Program yang berterusan selama 30 hari selepas penerimaan Notis Variasi oleh anda akan membentuk penerimaan apa-apa perubahan Terma dan Syarat ini oleh anda. Versi Terma dan Syarat ini yang terkini akan tersedia pada laman web di www.expedia.com.my/rewards dan akan menggantikan semua versi Terma dan Syarat ini yang sebelumnya.

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia akan dianggap diubah suai kepada tahap minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sah, mengikut undang-undang dan boleh dikuatkuasakan. Jika pengubahsuaian tersebut tidak boleh dilakukan, peruntukan atau peruntukan bahagian yang relevan akan dianggap dipadam. Apa-apa pengubahsuaian atau pemadaman peruntukan atau peruntukan bahagian di bawah klausa ini tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan bahagian lain Terma dan Syarat ini.


 • Anda mesti mempunyai akaun pada Expedia.com.my bagi mendaftar Expedia Rewards. Bagi memperoleh mata Expedia Rewards untuk tempahan pada Expedia, anda mesti menjadi Ahli berdaftar Expedia Rewards, dan mendaftar masuk ke Akaun anda sebelum membuat tempahan. Tiada Mata akan diperoleh untuk tempahan yang dibuat pada Expedia.com.my apabila anda tidak mendaftar masuk ke Akaun anda. Jika anda mendaftar dalam Expedia Rewards selepas membuat tempahan, tetapi sebelum perjalanan dilengkapkan, Mata tidak akan terakru pada tempahan tersebut.

  Sebagai Ahli berdaftar dalam Program, anda akan menerima kemas kini perkhidmatan akaun dengan kerap melalui e-mel. Ahli menarik keluar daripada penyertaan dalam Program daripada halaman Aktiviti Ganjaran pada Expedia.com.my. Keupayaan anda untuk memperoleh dan menebus mata Expedia Rewards akan digantung selepas anda tarik diri. Jika anda keluar daripada penyertaan Program, anda tidak akan lagi mempunyai akses kepada maklumat penyata akaun anda, tiada mata Expedia Rewards akan dikumpulkan untuk tempahan pada masa depan, dan apa-apa mata Expedia Rewards terkumpul tidak akan tersedia untuk penebusan. Apa-apa Mata dalam Akaun anda ketika penarikan diri akan tamat tempoh dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh penarikan diri anda.

 • Expedia hanya memberikan ganjaran Mata kepada pemilik Akaun yang tempahan yang layak telah dibuat. Anda juga akan memperoleh mata untuk apa-apa perjalanan tambahan untuk individu lain yang ditempah menggunakan Akaun anda.

  Selepas membuat tempahan yang layak, jumlah mata Expedia Rewards yang dijangka akan diberikan akan berada dalam status menunggu kelulusan. Seperti yang dinyatakan di atas dan untuk tujuan penjelasan, "perjalanan lengkap" bermaksud bahawa anda atau pengembara lain yang menempah di bawah Akaun anda, mesti melengkapkan penginapan di hotel yang ditempah, menaiki kapal mengikut jadual perjalanan penerbangan yang ditempah, atau menggunakan tiket atau kupon untuk acara/aktiviti yang anda tempah dan bayar. Mata Expedia Rewards yang menunggu kelulusan tidak tersedia untuk penggunaan penebusan. Mata akan beralih daripada status menunggu kelulusan kepada tersedia selepas pelengkapan perjalanan, berdasarkan tempoh yang dikenal pasti dalam carta Siaran/Penyesuaian di bawah. Sebaik sahaja dalam status tersedia, mata Expedia Rewards layak digunakan oleh Ahli untuk tujuan penebusan. Jumlah mata Expedia Rewards yang menunggu kelulusan dikira pada masa tempahan berdasarkan pada butiran jadual perjalanan yang ditempah dan dilengkapkan. Perubahan atau pembatalan kepada jadual perjalanan yang ditempah mungkin mengakibatkan perbezaan antara jumlah mata anggaran menunggu kelulusan yang dikira dan jumlah mata akhir yang dimasukkan pada Akaun Ahli untuk jadual perjalanan tersebut. Tiada mata Expedia Rewards akan diperoleh untuk yuran perubahan atau pembatalan yang dikenakan oleh pembekal.

  Expedia berhak menarik balik apa-apa mata yang menunggu kelulusan atau tersedia Expedia Rewards yang diperoleh atau diberikan untuk item perjalanan yang tidak digunakan pada bila-bila masa. Mata Expedia Rewards akan ditarik balik sekiranya Ahli menerima bayaran balik sama ada daripada Expedia atau pembekal atau vendor perjalanan. Mata yang diperoleh atas maklumat tipu, palsu atau tidak benar akan ditarik balik oleh Expedia.

  Dengan menyertai program ganjaran Expedia Rewards, anda bersetuju untuk membenarkan Expedia untuk memantau semua aktiviti Akaun Ahli. Jika Akaun Expedia Rewards anda menunjukkan tanda-tanda aktiviti penipuan, penyalahgunaan, atau yang meragukan, Expedia boleh menutup atau membekukan Akaun anda dengan serta-merta dan anda mungkin kehilangan mata terakru Expedia Rewards anda. Jika anda telah melakukan apa-apa aktiviti penipuan, Expedia berhak mengambil apa-apa tindakan undang-undang yang diperlukan dan mungkin berhak untuk merampas apa-apa ganjaran yang ditebus sebagai hasil daripada aktiviti tersebut. Selain itu, anda mungkin bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan kepada Expedia, termasuk kos litigasi dan ganti rugi, dan anda tidak dibenarkan untuk menyertai Expedia Rewards pada masa depan. Tempahan yang didapati bersifat penipuan akan menyebabkan mata Expedia Rewards tempahan tersebut ditarik balik, dan Akaun yang berkaitan dengan tempahan penipuan tersebut akan dibekukan daripada pemerolehan Mata atau aktiviti penebusan selanjutnya. Bagi mempertikaikan pembekuan akaun atau penarikbalikan Expedia Rewards mata, sila hubungi 603 7724 9556.

  Jika Akaun anda tidak menunjukkan jumlah mata Expedia Rewards yang betul yang sepatutnya diberikan kepada anda seperti yang ditentukan oleh Expedia, Expedia berhak untuk menambah atau mengurangkan baki Mata anda. Jika anda percaya bahawa Akaun anda menjadi subjek kepada apa-apa aktiviti yang meragukan, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Expedia dengan serta-merta. Jika dapat ditentukan bahawa anda ialah mangsa penipuan, Mata yang anda peroleh mungkin akan dipindahkan kepada Akaun baharu.

  Aktiviti pengumpulan dan penebusan Mata Ganjaran boleh diakses pada halaman Aktiviti Ganjaran. Mata Expedia Rewards dan ganjaran tiada nilai tunai dan tidak boleh diperdagangkan atau ditebus sebagai tunai. Mata Expedia Rewards tidak boleh diberikan, dijual, dipindahkan, dan/atau dicagarkan kepada mana-mana pihak ketiga. Anda tiada hak harta atau faedah undang-undang lain dalam mata Expedia Rewards. Anda bertanggungjawab untuk apa-apa liabiliti cukai peribadi yang mungkin berkaitan dengan penyertaan dalam Expedia Rewards dan penebusan apa-apa ganjaran.

  Jika Ahli percaya bahawa dia tidak menerima jumlah mata Expedia Rewards yang betul untuk tempahan, Ahli mesti menghubungi Sokongan Pelanggan Expedia di 603 7724 9556 dalam masa sembilan puluh (90) hari daripada tarikh akhir perjalanan. Expedia akan membuat penentuan akhir sama ada apa-apa jenis pelarasan Mata dijustifikasikan untuk perjalanan berkenaan. Dalam apa-apa keadaan pun, apa-apa mata Expedia Rewards akan dipindahkan secara manual daripada status menunggu kelulusan kepada tersedia lebih awal berbanding selepas pelengkapan perjalanan dan dalam tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian Mata/Penyesuaian di bawah.

 • Seperti yang dinyatakan di atas, jumlah mata Expedia Rewards dijangka yang akan diberikan akan berada dalam status menunggu kelulusan sehingga perjalanan lengkap dan bayaran telah disahkan. Lihat carta di bawah untuk mengetahui tempoh yang mungkin diperlukan untuk mata dipindahkan daripada status menunggu kelulusan kepada status tersedia.

  Tempahan yang Layak Masa Pengesahan Mata
  Penerbangan 30 hari selepas pelengkapan perjalanan
  Pakej percutian 30 hari selepas pelengkapan perjalanan
  Hotel dibayar pada masa tempahan 30 hari selepas pelengkapan perjalanan
  Hotel dibayar pada masa penginapan 35 hari selepas pelengkapan perjalanan
  Aktiviti 30 hari selepas pelengkapan perjalanan
 • Mata akan diperoleh pada kadar yang ditentukan dari masa ke masa pada halaman Manfaat yang terletak di https://www.expedia.com.my/rewards/howitworks#benefits. Mata boleh diperoleh dengan menempah item perjalanan yang layak seperti yang berikut di Expedia.com.my apabila mendaftar masuk ke Akaun anda:

  • Penerbangan
  • Hotel
  • Aktiviti dan perkhidmatan
  • Pakej percutian Hotel + Penerbangan
 • Item perjalanan berikut tidak layak untuk memperoleh mata asas Expedia Rewards:

  • Insurans
  • Pelayaran Persiaran
  • Sewaan Kereta
 • Expedia mungkin menawarkan peluang untuk memperoleh mata Expedia Rewards bonus tambahan dari masa ke masa. Semua terma dan syarat berkenaan yang berkaitan dengan tawaran bonus khusus perlu dipenuhi bagi memperoleh mata Expedia Rewards bonus untuk perjalanan yang anda tempah dan lengkapkan. Mata Expedia Rewards bonus akan dimasukkan kepada Akaun anda sebagai status menunggu kelulusan pada masa tempahan, dan akan dipindahkan kepada status tersedia selepas tarikh akhir perjalanan pada tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian/Penyesuaian di atas, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat khusus promosi. Tawaran mata Expedia Rewards bonus terpakai kepada tempahan yang diubah selagi tempahan yang diubah masih memenuhi semua keperluan dan syarat tawaran. Tawaran mata bonus tidak terpakai kepada tempahan yang dibatalkan. Tawaran terhad kepada penerima tawaran dan tidak boleh dipindahkan. Tawaran mata bonus tidak boleh ditebus untuk tunai. Ia tidak sah jika dilarang oleh undang-undang.

 • Mata Expedia Rewards tidak akan tamat tempoh selagi terdapat aktiviti pembelian atau penebusan yang layak melalui Expedia.com.my pada Akaun anda sekurang-kurangnya sekali setiap lapan belas (18) bulan. "Aktiviti pembelian atau penebusan yang layak" bermaksud perjalanan atau item perjalanan Expedia Rewards yang layak yang telah ditempah dan dilengkapkan dan mata telah disahkan, atau penebusan ganjaran perjalanan melalui Akaun anda. Semua mata dalam Akaun anda akan tamat tempoh jika tiada aktiviti pembelian atau penebusan yang layak untuk tempoh selama lapan belas (18) bulan. Setelah tamat tempoh, mata Expedia Rewards tidak akan dikembalikan.

 • Mata Expedia Rewards boleh ditebus untuk tempahan di hotel Kadar Expedia. Mata tidak boleh ditebus untuk tunai dan tiada nilai tunai.

  Mata Expedia Rewards yang menunggu kelulusan tidak boleh digunakan untuk penebusan ganjaran. Tiada yuran untuk menebus mata anda di Expedia.com.my. Mata hanya boleh ditebus untuk pembelian produk dan perkhidmatan Expedia berkaitan perjalanan yang layak yang akan ditentukan oleh Expedia mengikut budi bicaranya. Expedia boleh, mengikut budi bicaranya, membenarkan anda menggabungkan mata dengan kupon yang layak.

 • Expedia akan menolak jumlah mata yang anda pilih untuk gunakan bagi pembelian anda yang layak daripada baki Akaun anda. Sekiranya anda tidak mempunyai mata yang cukup untuk melengkapkan pembelian yang layak, anda boleh menggunakan kad kredit yang layak yang dikaitkan dengan Akaun anda untuk melengkapkan transaksi. Mata tidak boleh digunakan pada kos pembatalan atau penalti pertukaran, tempahan prabayar, atau caj pelbagai yang lain.

  Ahli boleh menebus mata Expedia Rewards yang tersedia untuk membayar kos sebahagian atau sepenuhnya hotel Kadar Expedia, termasuk cukai dan fi. Mata boleh ditebus untuk hotel +VIP Access pada gandaan nilai bukan hotel +VIP Access. Mata hanya boleh ditebus yang bayaran dilakukan ke Expedia pada masa tempahan.

 • Pemegang akaun boleh menebus mata Expedia Rewards yang tersedia untuk kupon Expedia dalam pelbagai peningkatan ("Kupon ganjaran") yang boleh digunakan kepada kos tempahan Penerbangan + Hotel yang termasuk hotel Kadar Expedia. Apabila anda menebus mata Expedia Rewards untuk kupon Ganjaran dalam jumlah yang anda pilih, anda akan diberikan kod kupon Ganjaran. Kupon Ganjaran yang dikeluarkan akan didepositkan ke dalam Akaun Expedia Ahli, dan boleh ditemui pada halaman kupon dalam "Akaun Saya". Setelah kod kupon Ganjaran dikeluarkan, kupon Ganjaran mungkin boleh ditebus oleh Ahli. Apa-apa terma atau syarat yang terpakai kepada setiap kupon Ganjaran akan disahkan pada masa pengeluaran. Mata Expedia Rewards yang ditebus akan ditolak daripada Akaun anda pada masa yang kod kupon Ganjaran dikeluarkan. Tiada jumlah Mata Ganjaran atau ketersediaan ganjaran disahkan sehingga jumlah mata Expedia Rewards yang diperlukan telah ditolak daripada Akaun Ahli dan kupon Ganjaran dikeluarkan.

  Kupon ganjaran hanya boleh ditebus untuk pakej Penerbangan + Hotel yang termasuk tempahan di hotel Kadar Expedia di www.expedia.com.my, dan hanya apabila pembayaran dilakukan kepada Expedia pada masa tempahan. Kupon ganjaran akan digunakan terlebih dahulu bagi bahagian hotel pakej percutian, kemudian pada bahagian penerbangan pakej anda, dengan menolak apa-apa cukai, yuran atau caj yang perlu dibayar dalam pakej percutian. Sila Ambil Perhatian: Apa-apa jumlah kupon yang digunakan kepada bahagian penerbangan pakej akan dibayar balik kepada kad kredit anda selepas pembelian anda disahkan, biasanya dalam 10 hari perniagaan. Kupon Ganjaran hanya boleh digunakan bagi satu (1) pakej percutian dan satu bilik hotel bagi setiap tempahan. Kupon Ganjaran tidak boleh digunakan untuk tempahan berbilang bilik dalam jadual perjalanan yang sama. Kupon ganjaran tiada nilai tunai. Kupon ganjaran mungkin tidak digabungkan dengan atau digunakan untuk apa-apa sijil, naik taraf, anugerah atau kupon lain. Semua cukai, yuran, caj dan surcaj yang terpakai pada tempahan, termasuk tanpa had, fi bagasi, naik taraf tempat duduk, orang tambahan, parkir, telefon dan caj lain yang terpakai pada tempahan merupakan tanggungjawab pengembara dan kupon Ganjaran tidak boleh digunakan untuk jumlah tersebut. Kupon Ganjaran tidak boleh digunakan pada kos pembatalan atau penalti pertukaran, tempahan prabayar, bayaran pentadbiran atau caj pelbagai yang lain. Ia tidak sah jika dilarang oleh undang-undang. Tiada bayaran balik Mata Expedia Rewards akan dikeluarkan untuk kupon Ganjaran yang tidak digunakan atau tamat tempoh.

 • Status Elite ialah hak eksklusif keahlian Expedia Rewards ("Program Status Elite"). Semua ahli masuk yang memasuki program dengan status +blue dan mesti memenuhi kriteria kelayakan elite yang dinyatakan. Semua terma dan syarat Expedia Rewards yang terpakai kepada status elite. Hanya tempahan yang dilakukan dalam Akaun Expedia Rewards berdaftar anda layak bagi status elite yang merangkumi status silver Expedia Rewards dan status gold Expedia Rewards. Tawaran program dan manfaat status tertentu mungkin tidak tersedia kepada ahli yang bukan penduduk Malaysia.

  Expedia berhak mengikut budi bicaranya untuk tidak meneruskan atau mengubah suai program status elite Expedia ("Program Status Elite") atau menyekat ketersediaan program kepada mana-mana individu, pada bila-bila masa, untuk apa-apa atau tanpa sebab, dan tanpa notis terlebih dahulu atau liabiliti kepada anda.

  Sekiranya terjadi penipuan atau penyalahgunaan yang melibatkan Program Status Elite, Syarikat berhak, mengikut budi bicaranya, untuk mengambil tindakan pentadbiran dan/atau undang-undang yang wajar, termasuk, tetapi tidak terhad kepada penamatan Keahlian Program Expedia Rewards.

  Ahli layak untuk status Elite dengan:

  1. Menginap dengan bilangan malam hotel yang dinyatakan yang bernilai RM180 semalam atau lebih, atau;
  2. Memenuhi nilai ambang perbelanjaan yang layak di Expedia.com.my. Kriteria berikut mesti dipenuhi antara 1 Januari dengan 31 Disember bagi mana-mana tahun yang diberikan:
  +silver7 malam inapan di hotel atau RM18,500 dalam perbelanjaan Expedia.com.my yang layak
  +gold15 malam inapan di hotel atau RM36,500 dalam perbelanjaan Expedia.com.my yang layak

  Perjalanan atau aktiviti yang layak mesti dilengkapkan sebelum 11:59 ptg waktu Pasifik pada 31 Disember bagi tahun yang layak untuk dikira bagi status Elite. Perjalanan yang bermula dalam satu tahun kalendar dan berakhir pada tahun seterusnya akan dikira bagi status elite untuk tahun kalendar kemudian. Sebagai contoh, jika mendaftar hotel pada 30 Disember, 2015 dan mendaftar keluar pada 3 Januari 3, 2016, kesemua empat (4) malam dan semua perbelanjaan yang berkaitan dengan perjalanan tersebut akan dikira bagi kelayakan status elite untuk tahun kalendar 2016.

  Perbelanjaan Expedia.com.my yang layak untuk tujuan kelayakan bagi status elite termasuk hotel, penerbangan, sewaan kereta, dan pakej percutian. Status elite mungkin dibatalkan pada bila-bila masa mengikut budi bicara Expedia jika perjalanan yang memperoleh status tersebut bukan perjalanan yang lengkap seperti yang dijelaskan sebelumnya.

  Setelah diperoleh, status Elite adalah sah untuk baki tahun kalendar yang anda layak, tahun kalendar penuh seterusnya, dan sepanjang 28 Februari bagi tahun berikut, melainkan dinyatakan sebaliknya.

  1. Mata Bonus Expedia Rewards: Ahli silver Expedia Rewards memperoleh bonus 10% pada semua mata asas yang diperoleh. Mata Expedia Rewards bonus akan dimasukkan kepada Akaun anda sebagai menunggu kelulusan pada masa tempahan, dan akan dipindahkan kepada status tersedia selepas pelengkapan perjalanan, berdasarkan tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian/Penyesuaian di atas.
  2. Mata Bonus +VIP Access: Ahli +silver menerima 250 mata bonus untuk hotel atau penginapan pakej hotel yang layak di hotel yang mempunyai ikon +VIP Access. Mata Expedia Rewards bonus akan dimasukkan kepada Akaun anda sebagai menunggu kelulusan pada masa tempahan, dan akan dipindahkan kepada status tersedia selepas pelengkapan perjalanan, berdasarkan tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian/Penyesuaian di atas.

   Hotel yang menyertai rangkaian hotel +VIP Access adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis.

  3. Kemudahan hotel eksklusif: Ahli +silver menerima kemudahan eksklusif di hartanah yang menyertai hotel +VIP Access di seluruh dunia. Kemudahan berbeza-beza mengikut hartanah. Hotel yang menyertai rangkaian hotel +VIP Access yang menawarkan kemudahan eksklusif adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Kemudahan yang ditawarkan oleh hotel yang diberikan adalah tertakluk pada perubahan. Kemudahan eksklusif adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pengembara tambahan yang membuat tempahan dalam akaun ahli +silver mengikut budi bicara dan ketersediaan hotel.
  4. Perkhidmatan pelanggan utama: Ahli +silver menerima peralihan panggilan utama dan perkhidmatan pantas apabila menghubungi khidmat pelanggan Expedia.
  5. Tawaran +silver eksklusif: Tawaran istimewa berkala akan tersedia secara eksklusif kepada ahli +silver.
  6. Manfaat eksklusif daripada perkhidmatan pekerja rencam khusus di Hawaii dan Orlando melalui Expedia Local Expert®. Sekatan mungkin dikenakan. Tertakluk pada perubahan mengikut budi bicara Expedia. Diskaun tidak dikenakan pada tempahan aktiviti di Expedia.com.my.
  1. Mata Bonus Expedia Rewards: Ahli gold Expedia Rewards memperoleh bonus 30% pada semua mata asas yang diperoleh. Mata Expedia Rewards bonus akan dimasukkan kepada Akaun anda sebagai menunggu kelulusan pada masa tempahan, dan akan dipindahkan kepada status tersedia selepas pelengkapan perjalanan, berdasarkan tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian/Penyesuaian di atas.
  2. Mata bonus +VIP Access: Ahli +gold menerima 250 mata bonus untuk hotel atau penginapan pakej hotel yang layak di hotel yang mempunyai ikon +VIP Access. Mata Expedia Rewards bonus akan dimasukkan kepada Akaun anda sebagai menunggu kelulusan pada masa tempahan, dan akan dipindahkan kepada status tersedia selepas pelengkapan perjalanan, berdasarkan tempoh yang dikenal pasti dalam carta Pemberian/Penyesuaian di atas.

   Hotel yang menyertai rangkaian hotel +VIP Access adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis.

  3. Kemudahan hotel eksklusif: Ahli +gold menerima kemudahan eksklusif di hartanah yang menyertai hotel +VIP Access di seluruh dunia. Kemudahan berbeza-beza mengikut hartanah. Hotel yang menyertai rangkaian hotel +VIP Access yang menawarkan kemudahan eksklusif adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Kemudahan yang ditawarkan oleh hotel yang diberikan adalah tertakluk pada perubahan. Kemudahan eksklusif adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pengembara tambahan yang membuat tempahan dalam akaun ahli +gold mengikut budi bicara dan ketersediaan hotel.
  4. Naik Taraf Hotel +VIP Access: Ahli +gold menerima naik taraf mengikut ketersediaan semasa mendaftar masuk di hotel +VIP Access yang mengambil bahagian di seluruh dunia. Hotel yang mengambil bahagian boleh ditemui dengan mencari ikon +VIP Access di Expedia.com.my apabila membuat tempahan. Naik Taraf Hotel +VIP Access adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pengembara tambahan yang membuat tempahan dalam akaun ahli +gold mengikut budi bicara dan ketersediaan hotel.
  5. Perkhidmatan pelanggan utama: Ahli +gold menerima peralihan panggilan utama dan perkhidmatan pantas apabila menghubungi khidmat pelanggan Expedia.
  6. Tawaran +gold eksklusif: Tawaran istimewa berkala akan tersedia secara eksklusif kepada ahli +gold.
  7. Manfaat eksklusif daripada perkhidmatan pekerja rencam khusus di Hawaii dan Orlando melalui Expedia Local Expert®. Sekatan mungkin dikenakan. Tertakluk pada perubahan mengikut budi bicara Expedia. Diskaun tidak dikenakan pada tempahan aktiviti di Expedia.com.my.