Permulaan kandungan utama

Dasar Privasi

Laman web ini (“Laman web”) dikendalikan oleh AAE Travel Pte. Ltd., sebuah syarikat swasta Singapura dan usaha sama antara Expedia, Inc. dan Air Asia Berhad. AAE Travel Pte. Ltd. memahami bahawa membuat tempahan dalam talian melibatkan banyak kepercayaan daripada pihak anda. Kami amat serius dengan kepercayaan ini, dan menjadikannya satu keutamaan tinggi untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Dasar Privasi ini terpakai kepada data yang dikumpulkan di Laman Web Ini. Laman Web kami bertujuan untuk kegunaan oleh individu yang berumur lebih daripada 18 tahun.

Istilah "kami' dan "AAE" merujuk kepada AAE Travel Pte. Ltd. dan subsidiarinya serta anggota gabungan korporatnya (secara kolektif, "Syarikat AAE"). Anggota gabungan korporat AAE bermaksud mana-mana entiti (sama ada orang, perbadanan, perkongsian atau yang lain) yang secara langsung atau tidak langsung, mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan AAE. Sesebuah entiti akan dianggap sebagai "mengawal" entiti yang lain apabila ia memegang lima puluh (50%) peratus atau lebih syer mengundi dalam entiti berkenaan atau mempunyai kawalan pengurusan bagi entiti itu. Istilah "anda" merujuk kepada pelanggan yang melawat Laman Web dan/atau membuat tempahan melalui kami di Laman Web ini, atau melalui ejen khidmat pelanggan kami.

Jenis maklumat yang kami kumpulkan daripada anda

Umumnya. Kami menerima dan menyimpan apa-apa maklumat yang anda masukkan pada Laman Web kami atau berikan kepada kami dengan apa-apa cara yang lain. Ini termasuk maklumat yang boleh mengenal pasti anda ("maklumat peribadi"), termasuk nama pertama dan keluarga anda, nombor telefon, alamat pos dan alamat e-mel, nombor faks, dan, jika anda membuat tempahan melalui Laman Web kami, maklumat kad kredit (seperti nombor kad kredit, nama pemegang kad dan tarikh tamat tempoh). Kami juga mungkin meminta maklumat tentang pilihan bilik hotel anda, maklumat program kesetiaan, pengguna penerbangan kerap dan/atau kereta sewaan anda. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat kepada kami, namun amnya, sesetengah maklumat tentang anda adalah diperlukan agar anda mendaftar sebagai ahli; membeli produk atau perkhidmatan; melengkapkan profil pengembara; mengambil bahagian dalam tinjauan, pertandingan atau promosi; bertanya soalan kepada kami; atau memulakan transaksi lain di Laman Web kami.

Maklumat Teman Perjalanan. Apabila anda membuat tempahan untuk orang lain melalui Laman Web ini, kami akan meminta maklumat peribadi dan pilihan perjalanan tentang individu itu. Anda mesti memperoleh kebenaran individu lain tersebut dan memastikan bahawa individu tersebut menyedari, memahami dan menerima Dasar Privasi ini sebelum memberikan maklumat peribadi dan pilihan perjalanan mereka kepada kami, kerana apa-apa akses untuk melihat atau mengubah maklumat mereka hanya akan tersedia melalui akaun anda. Kami akan hanya mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi individu itu untuk tujuan membuat tempahan.

Maklumat daripada Sumber Lain. Kami juga mungkin mendapatkan maklumat peribadi dan bukan peribadi tentang anda secara berkala daripada entiti gabungan, rakan kongsi perniagaan dan sumber pihak ketiga bebas yang lain dan menambahkannya kepada maklumat akaun kami. Contoh maklumat yang mungkin kami terima termasuk; maklumat penghantaran dan alamat yang dikemaskinikan, sejarah pembelian dan maklumat demografi.

Pemantauan Panggilan. Panggilan kepada dan daripada meja bantuan khidmat pelanggan kami mungkin dirakamkan atau dipantau untuk tujuan kawalan kualiti dan sebagai latihan kakitangan. Rakaman panggilan akan disimpan selama tempoh yang munasabah dan kemudian akan dipadamkan. Apa-apa maklumat peribadi yang diperoleh daripada anda semasa panggilan akan dikendalikan mengikut peruntukan Dasar Privasi ini.

Cara kami menggunakan maklumat anda

Umumnya, AAE mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

 1. memberi respons kepada pertanyaan dan permintaan anda serta menghubungi anda untuk khidmat pelanggan, jika perlu
 2. mengukur minat terhadap dan menambah baik produk, perkhidmatan dan Laman Web kami;
 3. menyuaikan pengalaman anda dengan Laman Web ini
 4. menguruskan operasi pentadbiran dan perniagaan AAE serta mematuhi dasar dan prosedur dalaman;
 5. memudahkan transaksi aset perniagaan (yang mungkin dilanjutkan kepada apa-apa penggabungan, pemerolehan atau jualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat AAE;
 6. memadankan apa-apa maklumat peribadi yang dipegang yang berkaitan dengan anda untuk apa-apa tujuan yang disenaraikan di sini;
 7. menyelesaikan aduan dan menangani permintaan dan pertanyaan;
 8. menghalang, mengesan dan menyiasat jenayah, memberi respons kepada pertanyaan daripada agensi penguatkuasaan, serta menganalisis dan menguruskan risiko komersial;
 9. memantau atau merakam panggilan telefon dan interaksi berdepan pelanggan untuk tujuan jaminan kualiti, latihan pekerja dan penilaian prestasi serta pengesahan identiti;
 10. menganjurkan acara promosi;
 11. tujuan undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian pertikaian);
 12. menjalankan penyiasatan berkaitan pertikaian, pengebilan atau pemalsuan dan menghalang aktiviti larangan atau pelanggaran undang-undang yang berpotensi;
 13. memenuhi atau mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang, kod amalan atau garis panduan berkenaan yang dikeluarkan oleh mana-mana badan undang-undang atau kawal selia yang mengikat pada AAE (termasuk tetapi tidak terhad kepada memberi respons kepada aduan kawal selia, pendedahan kepada badan kawal selia dan menjalankan semakan audit, usaha wajar dan penyiasatan);
 14. menguatkuasakan Terma Penggunaan kami; dan seperti yang diterangkan kepada anda pada waktu pengumpulan;
 15. memudahkan dan melengkapkan peruntukan produk dan perkhidmatan perjalanan, termasuk menyediakan pengesahan perjalanan, pemberitahuan dan kemas kini perjalanan kepada anda;
 16. memudahkan operasi harian produk dan perkhidmatan perjalanan kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada menguruskan akaun anda, pengebilan, khidmat pelanggan, pengesahan pelanggan, sokongan teknikal, penyelenggaraan rangkaian dan penyelesaian masalah);
 17. menguruskan dan melaksanakan persetujuan tahap perkhidmatan kami dengan anda;
 18. pemprosesan arahan bayaran, kemudahan debit terus dan/atau kemudahan kredit yang diminta oleh anda;
 19. penguatkuasaan kewajipan pembayaran balik (termasuk tetapi tidak terhad kepada kutipan hutang, pemfailan tuntutan dan pendapatan semula bayaran daripada kerugian yang dilakukan oleh rakan perkhidmatan);
 20. menyelesaikan pertikaian, mengutip yuran, atau menyelesaikan masalah;
 21. mentadbir dan memproses apa-apa tuntutan insurans dan bayaran yang timbul di bawah dasar masing-masing;
 22. menjana laporan dalaman (termasuk tetapi tidak terhad kepada laporan tahunan, operasi dan pengurusan);
 23. memproses bayaran rujukan dan yuran komisen kepada rakan kongsi luaran kami;
 24. mentadbir pelarasan yuran, bayaran balik dan pengecualian;
 25. menganalisis penggunaan produk dan perkhidmatan perjalanan kami oleh anda untuk membantu kami menambah baik, mengulas, membangunkan dan menguruskan produk dan perkhidmatan perjalanan yang ditawarkan kepada anda dengan cekap; dan
 26. tujuan yang berkaitan dengan perkara di atas secara munasabah.

Tambahan pula, jika dibenarkan oleh undang-undang,

  1. AAE juga boleh mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk “Tujuan Tambahan AAE”yang berikut::
   1. analisis dan penjejakan, termasuk memudahkan jualan data analitik
   2. menjalankan kajian dan tinjauan pasaran untuk membolehkan kami memahami dan menentukan lokasi, pilihan dan demografi pelanggan bagi membangunkan tawaran istimewa dan program pemasaran yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan perjalanan AAE, dan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kami dan pengalaman pelanggan anda di titik sentuh kami;
   3. menyediakan produk dan perkhidmatan perjalanan serta faedah tambahan kepada anda, termasuk tawaran istimewa, promosi, program kesetiaan dan ganjaran daripada AAE;
   4. memadankan maklumat peribadi dengan data lain yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan daripada sumber lain (termasuk pihak ketiga) berhubung dengan peruntukan, pemasaran atau penawaran produk dan perkhidmatan perjalanan oleh AAE;
   5. menerajui penjanaan dan pengurusan pemasaran produk dan perkhidmatan perjalanan AAE;
   6. menganjurkan peraduan, pertandingan dan kempen pemasaran, dan memperibadikan pengalaman anda di titik sentuh AAE;
   7. memberi ganjaran kepada anda sebagai sebahagian daripada mana-mana program ganjaran dan pengiktirafan yang anda pilih untuk sertai;
   8. menyampaikan pengiklanan kepada anda yang melibatkan butiran produk dan perkhidmatan perjalanan, tawaran istimewa dan ganjaran kami, sama ada kepada pelanggan kami umumnya, atau yang kami telah kenal pasti sebagai berkemungkinan menarik minat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada jualan naik, jualan silang);
   9. menganjurkan acara promosi dan projek tanggungjawab sosial korporat; dan
   10. tujuan yang berkaitan dengan perkara di atas secara munasabah.

Di samping itu, jika dibenarkan oleh undang-undang, maklumat peribadi anda mungkin didedahkan, untuk Tujuan Tambahan AAE, kepada vendor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain berhubung dengan promosi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AAE. Untuk mengetahui maklumat lanjut, lihat di bawah.

  1. a. AAE juga mungkin mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk “Tujuan Tambahan Rakan Kongsi Pilihan” yang berikut:
   1. menjalankan kajian dan tinjauan pasaran untuk membolehkan kami memahami dan menentukan lokasi, pilihan dan demografi pelanggan bagi membangunkan tawaran istimewa dan program pemasaran dengan rakan kongsi pilihan kami;
   2. memadankan maklumat peribadi dengan data lain yang dikumpulkan bagi tujuan lain dan daripada sumber lain (termasuk pihak ketiga) berhubungan dengan peruntukan, pemasaran atau penawaran produk dan perkhidmatan (termasuk promosi, program kesetiaan dan ganjaran) oleh rakan kongsi pilihan kami;
   3. menerajui penjanaan dan pengurusan pemasaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami;
   4. menganjurkan peraduan, pertandingan dan kempen pemasaran berhubungan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami;
   5. menghantar mesej bermaklumat, perekrutan dan mesej pemberitahuan lain kepada anda yang disampaikan oleh rakan kongsi pilihan kami;
   6. menyampaikan pengiklanan yang melibatkan butiran produk, perkhidmatan, tawaran istimewa dan ganjaran kepada anda yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami, sama ada kepada pelanggan kami umumnya, atau yang kami atau rakan kongsi pilihan kami telah kenal pasti sebagai berkemungkinan menarik minat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada jualan naik, jualan silang); dan
   7. tujuan yang berkaitan dengan perkara di atas secara munasabah.

Di samping itu, jika dibenarkan oleh undang-undang, maklumat peribadi anda mungkin didedahkan, untuk Tujuan Tambahan Rakan Kongsi Pilihan, kepada vendor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain berhubung dengan promosi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan AAE. Untuk mengetahui maklumat lanjut, lihat di bawah.

Berhubung dengan produk dan perkhidmatan perjalanan yang tertentu atau interaksi anda dengan kami, kami mungkin juga memaklumkan kepada anda secara khusus tentang tujuan lain kami mengumpulkan, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda. Jika demikian, kami akan mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan tambahan ini juga, melainkan kami telah memaklumkan sebaliknya kepada anda secara khusus.

Anda mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi. Anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang didapati di bahagian bawah dasar privasi ini.

Sila ambil maklum bahawa setelah kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga 30 hari bekerja untuk penarikbalikan anda ditunjukkan pada sistem kami. Oleh itu, anda mungkin masih akan menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi ketika tempoh ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda menarik balik persetujuan anda untuk penerimaan bahan pemasaran atau promosi, kami mungkin masih akan menghubungi anda bagi tujuan lain yang berhubung dengan produk dan perkhidmatan perjalanan yang anda miliki atau telah langgani dengan AAE.

Semua maklumat yang kami kumpulkan daripada anda disimpan dalam pelayan Syarikat AAE.

Komunikasi E-mel. Kami ingin memudahkan anda untuk memanfaatkan peluang berkaitan perjalanan di Laman Web kami. Salah satu cara kami melakukan ini adalah dengan menghantar mesej e-mel yang mengandungi maklumat tentang minat berkaitan perjalanan kepada anda. Contohnya, jika anda mencari penerbangan ke New York di Laman Web kami dan telah menyimpan jadual perjalanan anda atau sebaliknya belum membuat tempahan perjalanan anda, kami mungkin akan menghantar mesej e-mel untuk mengingatkan anda tentang jadual perjalanan anda yang telah disimpan atau tentang tambang penerbangan istimewa ke New York. Dengan keadaan yang sama juga, jika anda menerima e-mel daripada kami tentang perjalanan New York dan menunjukkan minat kepada hotel New York dengan mengklik pada pautan tentang hotel New York dalam e-mel secara bersetuju, anda mungkin menerima e-mel tentang tawaran hotel New York atau maklumat destinasi yang lain. Kami percaya mesej e-mel ini akan memberi anda maklumat yang berguna tentang tawaran istimewa berkaitan perjalanan yang tersedia melalui Laman Web kami. Sila ambil perhatian bahawa anda akan berpeluang untuk memilih tidak menerima mesej e-mel ini dalam mana-mana e-mel sedemikian yang kami hantar.

Pihak yang kami kongsikan maklumat anda

AAE akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada pendedahan yang tidak dibenarkan. Tertakluk pada peruntukan mana-mana undang-undang yang berkenaan, maklumat peribadi anda mungkin didedahkan, bagi tujuan yang disenaraikan di atas (jika berkenaan), kepada yang berikut:

   • Pembekal, seperti hotel, syarikat penerbangan, penyewaan kereta, syarikat insurans dan pembekal aktiviti, yang memenuhi tempahan perjalanan anda. Merentasi Laman Web ini, semua perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga akan diterangkan sedemikian. Kami menggalakkan anda untuk menyemak semula dasar privasi mana-mana pembekal perjalanan pihak ketiga yang produknya anda beli melalui Laman web ini. Sila ambil perhatian bahawa pembekal ini juga mungkin menghubungi anda secara berasingan mengikut keperluan untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang anda, memudahkan tempahan perjalanan anda, atau memberi respons kepada ulasan yang anda mungkin serahkan.
   • Vendor pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau fungsi bagi pihak kami, termasuk bank, pemprosesan kad kredit, analitis perniagaan, khidmat pelanggan, pemasaran, promosi, pengagihan tinjauan atau program cabutan bertuah, dan pencegahan penipuan. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal telekomunikasi, kandungan atau perkhidmatan lain untuk memudahkan pembekalan kandungan atau perkhidmatan mereka, atau untuk saling menghubung, saling boleh operasi, operasi dan penyelenggaraan sistem serta pengebilan antara pembekal perkhidmatan. Kami juga mungkin membenarkan vendor pihak ketiga untuk mengumpulkan maklumat bagi pihak kami, termasuk yang diperlukan untuk menjalankan ciri-ciri Laman Web kami atau untuk memudahkan penyampaian pengiklanan dalam talian yang disuaikan dengan minat anda. Vendor pihak ketiga mempunyai akses kepada dan mungkin mengumpul maklumat sekadar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka dan tidak dibenarkan untuk berkongsi atau menggunakan maklumat bagi apa-apa tujuan lain.
   • Rakan kongsi perniagaan yang dengannya kami mungkin bersama-sama menawarkan produk atau perkhidmatan, misalnya institusi kewangan, perkhidmatan kad kredit, pembekal telekomunikasi atau perkhidmatan berkaitan perjalanan, dan juga kedai komersial dan peruncit berkaitan dengan menyediakan ganjaran dan faedah. Anda boleh mengetahui sama ada pihak ketiga terlibat dalam produk atau perkhidmatan yang anda telah minta kerana nama mereka akan muncul bersama-sama nama kami. Jika anda memilih untuk mendaftar perkhidmatan pilihan dan ditawarkan bersama ini, kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda, termasuk maklumat peribadi anda, dengan rakan kongsi perniagaan berkenaan, supaya mereka boleh menghubungi anda secara langsung melalui e-mel atau surat-menyurat tentang produk dan perkhidmatan yang anda telah daftar untuk terima. Maklumat peribadi tersebut mungkin mengandungi maklumat hubungan anda dan juga maklumat lain yang perlu untuk menyediakan produk atau perkhidmatan perjalanan yang anda telah minta. Rakan kongsi perniagaan pihak ketiga itu tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, kecuali apabila dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang yang berkenaan. Namun, sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengawal amalan privasi rakan kongsi perniagaan pihak ketiga ini.
   • Laman web perujuk Jika anda telah dirujuk kepada Laman Web ini daripada laman web yang lain, kami mungkin berkongsi sesetengah maklumat tentang anda dengan laman web perujuk itu supaya mereka boleh menghubungi anda secara langsung melalui e-mel atau surat-menyurat tentang produk dan perkhidmatan mereka. Kami tidak meletakkan pengehadan kepada penggunaan maklumat peribadi anda oleh laman web perujuk dan kami menggalakkan anda untuk menyemak semula dasar privasi mana-mana laman web yang merujukkan anda kepada Laman Web ini.
   • Syarikat dalam keluarga korporat kami. Dengan kebenaran khusus anda sebelumnya, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan anggota gabungan korporat kami dalam sektor riadah dan perjalanan serta pekerja mereka masing-masing. Perkongsian ini membolehkan kami untuk: memberikan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kepada anda, berkaitan dengan riadah dan perjalanan, yang mungkin menarik minat anda; menangani soalan dan permintaan anda berhubung dengan akaun pelanggan anda, langganan dan pengaturan pengebilan anda dengan kami serta produk dan perkhidmatan kami; mengaktifkan, menyahaktifkan, memasang, menyelenggarakan dan mengoperasikan sistem dan/atau perkhidmatan kami.. Setakat anggota gabungan korporat kami mempunyai akses kepada maklumat anda, mereka akan mengikut amalan yang sekurang-kurangnya terbatas sama seperti amalan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
   • Syarikat yang menyediakan perkhidmatan kepada Syarikat AAE, , seperti perkhidmatan insurans, pengauditan, undang-undang atau perundingan, serta ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan operasi kepada AAE, seperti perkhidmatan penghantaran, telekomunikasi, teknologi maklumat, pembayaran, percetakan, pengebilan, penggajian, pemprosesan, perkhidmatan teknikal, latihan, penyelidikan pasaran, pusat panggilan, keselamatan atau perkhidmatan lain.
   • Lain-lain, termasuk mana-mana rakan kongsi perniagaan, pelabur, pemegang serah hak atau penerima pindahan (sebenar atau prospektif) untuk memudahkan transaksi aset perniagaan (yang mungkin dilanjutkan kepada mana-mana penggabungan, pemerolehan atau jualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat AAE; dan mana-mana pihak lain kepada pihak yang anda benarkan kami dedahkan maklumat peribadi anda.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda:

   • Apabila diperlukan oleh undang-undang tempatan atau asing dengan sejujurnya percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk mematuhi undang-undang atau proses undang-undang yang berkenaan.
   • Apabila kami percaya ia adalah wajar untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan terhadap aktiviti yang melanggar undang-undang atau disyaki melanggar undang-undang yang meliputi penyiasatan tempatan dan asing; dan setelah mendapat permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang dalam bidang kuasa anda, sebagai contoh untuk melindungi dan mempertahankan hak, hartanah, atau keselamatan Syarikat AAE, laman web mereka, atau pengguna laman web mereka; dan berhubung dengan Terma Penggunaan dan perjanjian kami yang lain
   • Berhubung dengan transaksi korporat, seperti penjualan subsidiari atau pembahagian, penggabungan, penyatuan, atau jualan aset, atau keadaan penutupan yang tidak dijangkakan.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat agregat atau tanpa nama dengan pihak ketiga, termasuk pengiklan dan pelabur. Misalnya, kami mungkin memberitahu pengiklan kami bilangan pelawat yang diterima oleh Laman Web ini atau hotel dan destinasi percutian yang paling popular. Maklumat ini tidak mengandungi apa-apa maklumat peribadi dan digunakan untuk membangunkan kandungan dan perkhidmatan yang kami harapkan akan menarik minat anda dan untuk mengaudit keberkesanan pengiklanan kami.

Cara anda boleh mengakses maklumat anda

Anda boleh mengakses, membetulkan dan mengemas kini maklumat hubungan anda dengan melawat halaman Profil Saya di Laman Web ini. Anda boleh menutup akaun anda dengan menghubungi kami di alamat e-mel yang disenaraikan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa setelah anda menutup akaun, jika kami tidak lagi mempunyai maklumat berkenaan, anda tidak akan dapat melog masuk atau mengakses apa-apa maklumat peribadi anda. Namun, anda boleh membuka akaun baharu pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa kami juga mungkin mengekalkan maklumat tertentu yang berkaitan dengan akaun anda, termasuk untuk tujuan analitis dan juga bagi keutuhan penyimpanan rekod untuk tempoh yang tertentu, yang kami akan memastikan maklumat berkenaan dihapuskan dengan selamat setelah itu. Maklumat yang mungkin kami kekalkan termasuk, contohnya, data perakaunan, data untuk tujuan pengauditan dan maklumat transaksi dan/atau maklumat yang perlu dikekalkan bagi pematuhan undang-undang.

Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami atau ingin menghubungi kami berhubung dengan apa-apa maklumat peribadi yang tidak dipaparkan dalam akaun anda, anda mempunyai hak untuk meminta kami untuk mengakses, membetulkan, memadamkan atau mengubah suai maklumat yang kami pegang tentang anda dengan menghantar e-mel kepada kami di alamat e-mel yang disenaraikan di bawah.

Pilihan anda berkenaan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda

Apabila anda membuat tempahan untuk tempahan perjalanan dengan kami atau memilih untuk mengakses perkhidmatan tertentu yang kami sediakan, maklumat wajib yang kami minta akan ditandakan dengan asterisk merah. Seperti yang dibincangkan di atas, anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami minta, tetapi hasilnya anda mungkin tidak dapat melengkapkan tempahan anda atau mengakses perkhidmatan yang diminta.

Anda juga mempunyai hak untuk menambah atau mengemas kini maklumat dan menutup akaun anda seperti yang diterangkan di atas.

Apabila anda mendaftar sebagai ahli di Laman Web ini, anda akan diberi pilihan sama ada anda ingin menerima mesej e-mel daripada kami tentang tawaran istimewa daripada kami, serta mesej e-mel tentang produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang terpilih. Sebagai ahli berdaftar di Laman Web ini, anda boleh mengubah suai pilihan anda pada bila-bila masa melalui Tetapan E-mel di halaman Profil Saya. Anda juga akan diberikan pilihan yang sama apabila anda mengisi mana-mana borang di Laman Web kami yang anda bekalkan alamat e-mel anda kepada kami.

Sama ada berdaftar sebagai ahli atau tidak, anda akan diberi peluang untuk menyahlanggan daripada mesej dalam mana-mana e-mel sedemikian yang kami hantarkan. Sila ambil perhatian bahawa kami berhak untuk menghantar komunikasi lain kepada anda, termasuk pengumuman perkhidmatan, kemas kini program kesetiaan, mesej pentadbiran, dan tinjauan berkaitan dengan akaun anda atau dengan transaksi anda di Laman Web ini, tanpa memberi peluang kepada anda untuk memilih tidak menerimanya.

Bahagian Bantuan bar alat pada kebanyakan pelayar akan memberitahu anda cara untuk menghalang pelayar anda daripada menerima kuki baharu, cara untuk membuat pelayar memaklumkan anda apabila anda menerima kuki yang baharu, atau cara untuk menyahdayakan kuki secara keseluruhannya. Sila ambil perhatian bahawa jika anda menolak untuk menerima kuki daripada Laman Web ini, anda tidak akan dapat mengakses sebahagian daripada Laman Web kami.

Kuki dan teknologi Web yang lain

Kami mengumpulkan sesetengah maklumat tentang anda dan komputer anda secara automatik apabila anda melawat Laman Web ini. Contohnya, kami akan mengumpulkan alamat IP anda, perisian pelayar Web (seperti Firefox, Internet Explorer atau Safari), dan laman web perujuk. Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tentang aktiviti dalam talian anda, seperti perjalanan yang dilihat dan pembelian yang dibuat. Salah satu matlamat kami dalam mengumpulkan maklumat automatik ini adalah untuk membantu kami menyuaikan pengalaman pengguna anda.

Sebagai ahli atau pelawat ke Laman Web ini, anda akan diberikan fail kuki kekal pada cakera keras komputer anda. Apabila anda mengakses Perjalanan Saya atau bahagian Profil Saya di Laman Web ini, menempah atau membeli perjalanan, atau menggunakan alat perancang perjalanan yang dipilih, kami mungkin memerlukan anda untuk melog masuk sebagai ahli, menggunakan ID Ahli dan kata laluan anda. Setelah anda melog masuk sebagai ahli, kami merekodkan ID Ahli dan nama pada akaun ahli dalam fail kuki pada komputer anda. Kami juga mungkin merekodkan kata laluan anda dalam fail kuki ini sebagai data tersulit jika anda menandakan kotak yang bertajuk "Simpan kata laluan ini untuk log masuk automatik." ID Ahli anda, kata laluan dan nama pada akaun ahli anda disimpan dalam fail kuki sebagai data tersulit, supaya tiada sesiapa pun yang boleh melihat maklumat yang terkandung dalamnya dengan mendapat akses yang tidak dibenarkan ke dalam komputer anda. Fail kuki kekal akan kekal pada cakera keras komputer anda sehingga anda memadamkan fail tersebut secara manual.

Sebagai tambahan kepada kuki di atas, kami menggunakan Objek Terkongsi Setempat, juga dipanggil sebagai kuki kilat, di Laman Web kami. Ia digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda, contohnya, dengan menyimpan pilihan pengguna dan tetapan anda, seperti tetapan kelantangan/bisu, dan berhubungan dengan kandungan animasi di Laman Web kami. Objek Terkongsi Setempat adalah serupa dengan kuki pelayar, tetapi boleh menyimpan data yang lebih rumit daripada teks mudah. Secara sendiri, ia tidak dapat melakukan apa-apa kepada atau dengan data pada komputer anda. Seperti kuki yang lain, ia hanya boleh mengakses maklumat boleh kenal pasti diri yang anda berikan pada Laman Web ini, dan tidak boleh diakses oleh laman web lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki kilat atau cara menyahdayakannya, sila klik di sini.

Laman Web ini juga mungkin menggunakan bikon Web (juga dikenali sebagai gif jelas, tag piksel atau pepijat Web), yang merupakan grafik kecil dengan pengenal pasti unik, yang fungsinya serupa dengan kuki, yang diletakkan dalam kod halaman Web. Kami menggunakan bikon Web untuk memantau corak trafik pengguna dari satu halaman dalam Laman Web kami ke halaman yang lain, untuk menghantar atau berkomunikasi dengan kuki, untuk memahami sama ada anda sampai ke Laman Web kami daripada pengiklanan dalam talian yang dipaparkan pada laman web pihak ketiga, dan untuk meningkatkan prestasi Laman Web. Kami juga mungkin membenarkan pembekal perkhidmatan kami untuk menggunakan bikon Web untuk membolehkan kami memahami e-mel yang telah dibuka oleh penerima dan untuk mengesan trafik dan tindakan pelawat di Laman Web kami. Ini membantu kami mengukur keberkesanan kandungan dan tawaran kami yang lain.

Anda boleh menyekat, memadam atau menyahdayakan kuki, bikon Web dan teknologi Web yang lain dengan meminda tetapan pelayar atau peranti anda. Namun, jika anda menyahdayakan teknologi ini, anda mungkin tidak dapat memanfaatkan ciri atau perkhidmatan tertentu di Laman Web kami, termasuk perkhidmatan dan alat perancang perjalanan kami. Menyahdayakan teknologi ini juga bererti anda perlu memasukkan semula maklumat akaun (seperti ID ahli dan kata laluan) beberapa kali pada mana-mana sesi pelayaran. Untuk mengetahui maklumat lanjut, sila rujuk tetapan pelayar atau peranti anda.

Jika anda mempunyai apa-apa soalan berkenaan penggunaan kuki atau teknologi lain oleh kami, sila hantarkan e-mel kepada kami di alamat e-mel perkhidmatan pelanggan kami yang ditunjukkan di bawah.

Paparan pengiklanan yang disuaikan/Pilihan anda

Data yang dikumpulkan oleh rakan kongsi perniagaan dan rangkaian iklan untuk memaparkan pengiklanan yang relevan kepada anda. Iklan yang anda lihat di Laman Web ini adalah disediakan oleh kami atau oleh penyedia perkhidmatan kami. Tetapi kami juga membenarkan pihak ketiga untuk mengumpulkan maklumat tentang aktiviti dalam talian anda melalui kuki dan teknologi lain. Pihak ketiga ini termasuk (1) Syarikat-Syarikat AAE yang lain; (2) rakan kongsi perniagaan, yang mengumpulkan maklumat apabila anda melihat atau berinteraksi dengan salah satu iklan mereka di Laman Web kami; dan (3) rangkaian pengiklanan, yang mengumpulkan maklumat tentang minat anda apabila anda melihat atau berinteraksi dengan salah satu iklan yang diletakkan oleh mereka di banyak laman web yang berlainan di Internet. Maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga ini digunakan untuk membuat ramalan tentang ciri-ciri, minat atau pilihan anda dan untuk memaparkan iklan di Laman Web kami dan merentasi Internet yang disuaikan dengan minat anda yang jelas. Kami tidak membenarkan pihak ketiga ini untuk mengumpulkan maklumat peribadi tentang anda (seperti alamat e-mel) di Laman Web kami, dan kami tidak berkongsi apa-apa maklumat peribadi tentang anda dengan mereka.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai akses atau kawalan terhadap kuki atau teknologi lain yang mungkin digunakan oleh pihak ketiga ini untuk mengumpulkan maklumat tentang minat anda, dan amalan maklumat pihak ketiga ini tidak diliputi oleh Dasar Privasi ini. Sesetengah daripada syarikat ini merupakan ahli Inisiatif Pengiklanan Rangkaian atau Perikatan Pengiklanan Digital, yang menawarkan satu lokasi untuk memilih keluar daripada penyasaran iklan daripada syarikat ahli. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila klik di sini atau di sini.

Data yang dikumpulkan oleh syarikat yang mengendalikan pertukaran berasaskan kuki untuk memaparkan pengiklanan yang relevan kepada anda. Seperti syarikat lain yang beroperasi dalam talian, Laman web ini mengambil bahagian dalam pertukaran berasaskan kuki apabila maklumat tanpa nama dikumpulkan tentang tingkah laku pelayaran anda melalui kuki dan teknologi lain dan dibahagikan kepada topik minat yang berbeza (seperti perjalanan). Topik minat ini kemudian dikongsikan dengan pihak ketiga, termasuk pengiklan dan rangkaian periklanan, supaya mereka boleh menyuaikan iklan mengikut minat anda yang jelas. Kami tidak berkongsi maklumat peribadi (seperti alamat e-mel anda) dengan syarikat ini dan kami tidak membenarkan syarikat ini untuk mengumpulkan apa-apa maklumat sedemikian tentang anda di Laman Web kami. Sila klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertukaran berasaskan kuki, termasuk cara mengakses maklumat tentang topik minat yang berkaitan dengan kuki pada komputer anda dan cara untuk menolak penyertaan dalam program ini.

Menggunakan App telefon mudah alih dan tablet ("Aplikasi Mudah Alih")

Apabila anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih kami, kami mengumpul dan menggunakan maklumat tentang anda dengan cara yang sama dan untuk tujuan yang sama dengan ketika anda menggunakan Laman Web ini.

Selain itu, kami juga menggunakan sesetengah maklumat lain yang kami kumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih kami. Khususnya:

 • Kami mengumpulkan maklumat tentang fungsi Aplikasi Mudah Alih yang anda akses dan gunakan. Ini membolehkan kami mengenal pasti bahagian Aplikasi Mudah Alih yang menarik minat pelanggan kami supaya kami boleh memperhalusi dan menambah baik Aplikasi Mudah Alih secara berterusan. Maklumat yang kami kumpulkan untuk tujuan ini tidak membolehkan kami untuk mengenal pasti anda secara langsung.
 • Setiap Aplikasi Mudah Alih juga menghantar pengenal pasti peranti unik peranti (atau "UID") kepada kami, iaitu jujukan angka atau aksara yang unik bagi peranti mudah alih anda. Kami hanya menggunakan ini pada pembukaan Aplikasi Mudah Alih buat kali pertama supaya kami boleh mengesahkan bilangan muat turun yang terhasil daripada klik pada sepanduk iklan dan alat pemasaran rangkaian pengiklanan kami.
 • Apabila anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih, anda boleh memilih untuk membenarkan akses kepada lokasi semasa anda - disediakan oleh peranti mudah alih anda menggunakan GPS atau teknologi yang serupa - untuk mengenal pasti hotel yang berdekatan, lapangan terbang, atau pembekal perkhidmatan perjalanan yang lain. Jika anda memilih untuk membenarkan akses, data lokasi ini mungkin dikumpulkan secara tanpa nama sebagai sebahagian daripada permintaan carian yang dilog oleh pelayan kami. Anda boleh mematikan akses Aplikasi Mudah Alih kepada lokasi anda pada bila-bila masa melalui menu tetapan telefon anda.
 • Setiap Aplikasi Mudah Alih juga akan menghantar maklumat laporan ralat kepada kami sekiranya ia tergendala atau terhenti. Ini membolehkan kami untuk menyiasat ralat tersebut dan untuk meningkatkan kestabilan Aplikasi Mudah Alih untuk keluaran akan datang. Sebagai sebahagian daripada laporan ralat ini, Aplikasi Mudah Alih menghantar maklumat tentang jenis dan versi peranti mudah alih, UID, waktu berlakunya ralat, fungsi yang digunakan dan keadaan aplikasi ketika ralat terjadi kepada kami. Kami tidak menggunakan maklumat ini untuk apa-apa tujuan selain daripada menyiasat dan memulihkan ralat tersebut.

Anda sentiasa mempunyai keupayaan untuk mengawal maklumat yang dihantar oleh Aplikasi Mudah Alih kepada kami. Anda boleh melaksanakan kawalan ini sama ada dengan menukar tetapan Aplikasi Mudah Alih di bawah menu tetapannya atau menukar tetapan peranti mudah alih anda. Selain itu, anda boleh mengeluarkan Aplikasi Mudah Alih daripada peranti mudah alih anda secara keseluruhannya dan mengakses perkhidmatan kami melalui Laman Web kami.

Cara kami melindungi maklumat anda

Kami ingin anda berasa yakin untuk menggunakan Laman Web ini untuk membuat tempahan hotel dan perjalanan, dan kami komited untuk melindungi maklumat yang kami kumpulkan. Walaupun tiada laman web boleh menjamin keselamatan, kami telah melaksanakan prosedur pentadbiran, teknikal dan keselamatan fizikal yang sewajarnya untuk membantu kami melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Contohnya, hanya pekerja berkebenaran yang dibenarkan untuk mengakses maklumat peribadi, dan mereka hanya boleh berbuat demikian untuk fungsi perniagaan yang dibenarkan sahaja. Di samping itu, kami menggunakan penyulitan ketika menghantar maklumat peribadi yang sensitif kepada anda (cthnya, butiran kad kredit) antara sistem anda dengan kami, dan kami menggunakan tembok api dan sistem pengesan pencerobohan untuk membantu kami menghalang orang yang tidak dibenarkan daripada mendapat akses kepada maklumat anda.

Tempat data anda disimpan

AAE menyimpan dan memproses Data Peribadi tentang Pengembara dalam persekitaran yang selamat di dalam negara atau rantau yang ia dikumpulkan serta di Amerika Syarikat. Untuk menyediakan perkhidmatannya, AAE mesti memindahkan Data Peribadi anda ke Amerika Syarikat, dan mungkin ke negara lain yang terletaknya vendor pihak ketiga kami. Pemindahan Data Peribadi sedemikian akan dijalankan mengikut undang-undang perlindungan data tempatan.

Sekiranya mana-mana bahagian Laman Web ini memautkan anda kepada laman web yang lain, laman web berkenaan tidak beroperasi di bawah Dasar Privasi ini. Kami mengesyorkan anda menyemak pernyataan privasi yang disiarkan di laman web lain itu untuk memahami prosedur mereka mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini pada masa akan datang. Kami akan memaklumkan anda tentang perubahan bahan kepada Dasar Privasi ini dengan menghantar notis kepada alamat e-mel yang anda berikan kepada kami atau dengan meletakkan notis utama di Laman Web kami. Apa-apa perubahan yang mungkin kami lakukan kepada Dasar Privasi kami pada masa akan datang akan disiarkan di halaman ini. Kami mungkin menghubungi anda jika wajar. Sila semak kembali dengan kerap untuk melihat apa-apa kemas kini atau perubahan kepada Dasar Privasi kami.

Cara anda boleh menghubungi kami

Jika anda mempunyai soalan sama ada tentang Dasar Privasi ini atau apa-apa aduan tentang pemprosesan maklumat peribadi anda, sila hubungi pegawai privasi data kami di aaeprivacy@aaetravel.com. Anda juga boleh menghubungi penguat kuasa perlindungan data tempatan anda untuk mengetahui maklumat lanjut atau untuk memfailkan aduan.

Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memberikan respons kepada permintaan anda dalam masa 24 jam.
Dasar Privasi ini berkuat kuasa mulai 1 November 2017.

 

AAE Travel Pte. Ltd.
(Nombor Pendaftaran Syarikat: 201113337M)
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower, Singapore 189787.

 

Kembali ke atas